నా మది పువ్వది వాడిపోతూ ఉన్నదీ చిన్నది చెయ్ విడి చిత్రహింసే అయినది నిన్ను తలచుకు మతి చెడిపోను దేవుడా అని దిగులైపోను పైకి బాధగ టెన్ […]