ఎదలో ఒక మౌనం విరిసే నవ్వై నగవే తొలి ప్రేమై ఎగసే పువ్వై నా కళ్ళల్లో కల నువ్వంట నీ గుండెల్లో వోదిగేనంటా అరె నా గర్వం […]