కలిసుంటే నువ్వు నేనిలా కలలాగే ఉంది నమ్మవా ఎప్పటికి నా మనసే ఇక నీకే ఓ ఓ, ప్రతి రోజు కొత్త జన్మలా అల్లావే అన్ని వైపులా […]