అమ్మా వినమ్మా..! నేనానాటి నీ లాలి పదాన్నే ఓ, అవునమ్మా నేనేనమ్మా నువ్వు ఏనాడో కనిపెంచిన స్వరాన్నే మౌనమై ఇన్నాళ్లు… నిదురలోనే ఉన్నా గానమై ఈనాడే మేలుకున్నా […]