కంచరేగి తీపి వోలె లచ్చుమమ్మో… నీ కంఠమెంత మధురమే ఓ.. లచ్చుమమ్మ… కంచరేగి తీపి వోలె లచ్చుమమ్మో…  నీ కంఠమెంత మధురమే ఓ.. లచ్చుమమ్మ… నీ కంఠమెంత […]

కొతగా ఓపిరంధుకుంధీ ఓపిరి సూటిగా సాగిపొమ్మని ఆశగా తెల్లవారుతుందీ రాత్రి నిండుగా రేపు నాధని నీ నవ్వే నీ చిరునవ్వే నే కోరే వెన్నెల ఏదైన సాధించ […]