అధ్యక్ష లైఫ్ అంటే మినిమమ్ ఇట్టా ఉండాలా హత్తుమే పైసా మూతి మే సీసా పోరితో సల్సా రాతిరంతా జల్సా అయిరే పూజ ముళ్ళులేని రోజా వెయ్యి […]

బుజుర్గోన్…. బుజుర్గోనే ఫార్మాయా కి ప్యార్ నహీ కర్ణా…. జమానా ఖరాబ్ హై… లేకిన్ హమారే సాలే సాబ్ నే… ప్యార్ కియా… ఔర్ డౌడే మే […]

పోరీ సూపరో… యయ్త్ వండరో ఫ్లడ్ లైట్ ఐస్ రో లుక్కుతో హార్టే ఆపెరో క్యూటీ థండరో… షేపే టాపురో నట్ట నడివీధిలో నవ్వుతు నన్నే సంపెరో […]

శూ శూదు హెరొలు ఓత్తి భుద్దర ఖానులు వలుఎ ళెని వజ్రాలు ంఅన ఝాథి ఋఅథ్నాలు ఏఎ శుత్తు ఫధూల్లు ళెరె ఈత్లాంతొల్లు వీల్లైనా ఫుత్తాలంతె ఈంకొ […]

Sooo Sooduu Heroluu Ottii Buddaraa Khaanuluu Value Lenii Vajraaluu Manaa Jaathi Rathnaalu Eee Suttuu Padhoolluu Leree Itlaantollu Veellainaa Puttaalante Inkoo […]