ஏ ரங்க ராட்டினம் போலே உன்னை வட்டம் போடுதே காலு இலட்சம் வானவில் நீதான் என தத்தி தாவுறேன் மேலே கண்ணே நீயொரு ராசாத்தி உன்னை பாக்கும் […]