కలిసుంటే నువ్వు నేనిలా కలలాగే ఉంది నమ్మవా ఎప్పటికి నా మనసే ఇక నీకే ఓ ఓ, ప్రతి రోజు కొత్త జన్మలా అల్లావే అన్ని వైపులా […]

పదములే లేవు పిల్లా పిల్లా అరువుగా తెచ్చుకోనా పలుకుగా మార్చి ప్రేమను కూర్చి నీ పేరుగ నా పెదవితో పిలిచెయ్నా పదములే లేవు పిల్లా పిల్లా అరువుగా […]